ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า” วันที่ 5–7 มีนาคม 2562

fertilizer

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า” วันที่ 5–7 มีนาคม 2562

โครงการอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า” วันที่ 5–7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ นางสาวอตินุช แซ่จิว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์/ line 089-457-4014, 087-528-7019 และ โทรศัพท์ 063-5503-414 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.