ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

27 SAM 04

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ เกษตรกรรม สาขา เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพ ผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ชั้น 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีรับรองสมรรถนะของบุคคลระหว่างวันที่ 27 – 28  สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมประดู่แดง ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน