เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5

 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5

วันที่ 27 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่

หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

ติดต่อ คุณรัตนา เอการัมย์ หรือ คุณสุลักษณ์ แจ่มจำรัส โทร. 034-351399 ต่อ 440, 485 หรือ 083-3155018 โทรสาร 034-351392

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,500 บาท

**โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์