Workshop on Research Manuscripts for International Publication รุ่นที่ 1

DSC02853วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเอกสารการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ระหว่างประเทศ โดยมี นางสาวเฟื่องลัดดา เทพสถิตย์ศิลป์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการเขียนงานวิจัยสำหรับสิ่งพิมพ์นานาชาติ และได้รับเกียรติจาก ดร. เอียนเจมส์วอร์ริงตัน จากมหาวิทยาลัยแมสเซย์ประเทศนิวซีแลนด์ ในการบรรยายเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 11-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นาวสางดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์