อบรมฟรี การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเพื่อการเกษตร

A4 1 01

อบรมฟรี!!.."การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเพื่อการเกษตร"                                                                                                                    ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้และบำบุงรักษารถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลเกษตร ในการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สนใจติดต่อ คุณรัชฎา 034-351885 จัดโดย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม