โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 49

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
     บุคคลทั่วไป เกษตรกร บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
ระยะเวลาในการอบรม
     ตั้งแต่วันที่ รุ่นที่ 49 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 (3 วัน)
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
     รับจำนวน 30 คน ใบสมัครและรายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://www.ku.ac.th/ , http://clgc.agri.kps.ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ