เชิญสมัครเข้าร่วม...โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย R"

61 03 121

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องสัมมนา ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด
ค่าลงทะเบียนท่านละ
3,500 บาท เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 034-351887 ต่อ 139 หรือ 081-9431030
http://www.agron.agri.kps.ku.ac.th/