ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมฟัง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการตามแนวทางปรับลดขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ba013341