โครงการฝึกอบรม การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

จัดโครงการฝึกอบรม การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องธรรมรักษา ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิธีในการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิควิธีในการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติในเชิงการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้าและผู้สนใจทั่วไป
4. ระยะเวลาการฝึกอบรม
         วันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 3 วัน
5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          จำนวนผู้เข้าอบรม 25 คน

organic63 resize

Attachments:
Download this file (organic63-form.pdf)ใบสมัคร36 Downloads
Download this file (organic63-schedule.pdf)กำหนดการ45 Downloads
Download this file (organic63.pdf)โครงการ28 Downloads
Download this file (organic63_resize.jpg)รายละเอียด51 Downloads