สมัครด่วนอบรมฟรี !!! รับจำนวนจำกัด “โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรอบรม วันที่อบรม เวลา
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (จำนวน 15 ชม.) (เต็มแล้ว)
  13-16,20 มกราคม 2563 เวลา 17.00 - 20.00 น.
 • กราฟิกดีไซน์ Digital Art & Graphic Design (Photoshop และ Illustrator) (จำนวน 12 ชม.) (เต็มแล้ว)
  18-19 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • การเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD (จำนวน 18 ชม.)
  12-13,17-20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 - 20.00 น.
 • การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro และเผยแพร่สื่อวิดีโอในรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชม.) (เต็มแล้ว)
  15-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • การทำตลาดสินค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ (online marketing) (จำนวน 12 ชม.) (เต็มแล้ว)
  22-23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint (จำนวน 12 ชม.)
  29 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2563 09.00 – 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 โทรศัพท์ 034-351553 ต่อ 18 หรือ www.cit.kps.ku.ac.th
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel (จำนวน 15 ชม.)เนื้อหาหลักสูตร :
 • ความรู้เบื้องต้นและการใช้งานโปรแกรม
 • การใช้งานแผ่นงานและตาราง
 • การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน
 • การใช้งานสูตรและฟังก์ชันพื้นฐาน
 • การเชื่อมโยง cell ใน worksheet และ Workbook
 • การใช้งานฟังก์ชันโดยกำหนดเงื่อนไขและฟังก์ชันขั้นสูง
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การใช้ Pivot Table และ Pivot chart
 • การจัดการฐานข้อมูลด้วย Ms Excel 
 • การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)
 • การกำหนดรายละเอียดเพื่อใช้ในการสั่งพิมพ์
 • Workshop
หลักสูตรกราฟิกดีไซน์ Digital Art & Graphic Design (Photoshop และ Illustrator) (จำนวน 12 ชม.)เนื้อหาหลักสูตร :
 • ความรู้พื้นฐานด้าน Digital Art & Graphic Design
 • พื้นฐานรูปภาพในงานกราฟิก (Pixel, Resolution, Vector, Raster)
 • ทฤษฎีสี และการประยุกต์ใช้กับงานกราฟิก
 • Artwork กับการวางแผนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 • หน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ระหว่างโปรแกรม Photoshop cc 2017 และ Illustrator cc 2017
 • การจัดการไฟล์ (New , Open , Close)
 • เครื่องมือการเลือก การวาดรูปทรง และวาดเส้นอิสระ (Pen tool, brush, line, 3D)
 • การจัดการกับวัตถุหรือแก้ไขวัตถุ เส้น หรือรูปทรงต่างๆ (Selection tool, Group/Ungroup, Transform, Pathfinder, Align, Arrange)
 • การพิมพ์ข้อความและการจัดรูปแบบ (Character , Paragraph)
 • การใส่สี (color, fill, gradient)
 • การ Save ไฟล์งานแบบต่าง ๆ (Ai , Jpg, PDF)
 • Workshop Adobe Photoshop และ Illustrator CC 2017
 • การตกแต่งภาพ
 • การวาดการ์ตูน
 • ออกแบบนามบัตร
 • ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบแผ่นพับ
 • ออกแบบโปสเตอร์/ป้ายแบนเนอร์
หลักสูตรการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD (จำนวน 18 ชม.) เนื้อหาหลักสูตร :
 • การใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น
 • การใช้ชุดคำสั่งสำหรับการเขียนแบบ
 • คำสั่งช่วยและแก้ไขงานเขียนแบบ
 • คำสั่งสำหรับปรับปรุงและแก้ไขชิ้นงาน
 • การเขียนลายภาพ ตัดข้อความและการสร้าง block
 • กำหนด Layer และ Linetype
 • วิธีการใช้เส้นบอกขนาดงานเขียนแบบต้นแบบและการพิมพ์แบบ
 • Auto CAD Design Center กับไฟล์เขียนแบบ
 • Workshop
หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro และเผยแพร่สื่อวิดีโอในรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชม.) เนื้อหาหลักสูตร :
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสื่อวีดีโอ
 • การใช้งานโปรแกรมตัดต่อ (Adobe Premiere)
 • การเผยแพร่สื่อวีดีโอ
 • วิธีการทำเป็น VCD,DVD)
 • Workshop
หลักสูตรการทำตลาดสินค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ (online marketing) (จำนวน 12 ชม.)เนื้อหาหลักสูตร :
 • รู้และเข้าใจการทำธุรกิจออนไลน์
 • เครื่องมือ และช่องทางการทำตลาดออนไลน์
 • การทำแผนธุรกิจสินค้าออนไลน์
 • เทคนิคการทำตลาดสินค้าออนไลน์
 • ออกแบบและสื่อสารการตลาดสินค้าออนไลน์
 • การทำตลาดสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ชั้นนำ
 • กฎหมายและข้อปฏิบัติในการทำตลาดออนไลน์
หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPointเนื้อหาหลักสูตร :
 • Presentation ที่ดี เป็นอย่างไร
 • เทคนิคการนำเสนอ อย่างเป็นเรื่องราว (Use Structure Story)
 • มารู้จักกับ Microsoft PowerPoint
 • การสร้างงานนำเสนอใหม่ด้วย Microsoft PowerPoint
 • หลักการและเทคนิค การออกแบบงานนำเสนอ เรียบง่าย ชัดเจน และทรงพลัง
 • การวางแผนในการออกแบบ Presentation (Presentation Planning
 • การเปิด และการบันทึก งานนำเสนอ (Presentation)
 • การใส่เนื้อหาเข้าไปในสไลด์ (Content)
 • ว่าด้วยเรื่องของ Font
 • มุมมองการทำงาน
 • การทำงานกับรูปภาพ รูปวาด และ Word Art / Smart Art
 • การทำงานกับ Organization Chart
 • การทำงานกับ Chart & Graph
 • การออกแบบสไลด์ (Slide Design) และการทำ Theme ให้กับ PowerPoint
 • การจัดการกับต้นแบบ(Slide Master) เพื่อจัดการกับสไลด์ในครั้งเดียวกัน
 • การจัดทำ Theme เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบของสไลด์
 • การกำหนด Animation เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้นและอธิบายเรื่องยากๆ ให้ง่ายขึ้น
 • เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการนำเสนอ
 • การนำเสนอและเทคนิคในการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • Boardcast Slideshow เพื่อการนำเสนอผ่านอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ชมทั่วโลก
 • การตั้งค่าเอกสารเพื่อการพิมพ์ และการพิมพ์
 • การตั้งค่า Projector และการใช้ Presenter View เพื่อการแสดงหน้าจอของผู้นำเสนอ และโปรเจคเตอร์ที่แตกต่างกัน
 • การทดลองนำเสนอ และการตั้งค่าการนำเสนอ การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์
 • Workshop