ยังไม่มีใบขับขี่ มาอบรมที่ มก.กพส. หลักสูตร "ขับขี่ปลอดภัย" สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอมีใบอนุญาตขับขี่ (ขอมีใบอนุญาตใหม่)

DLT102019 01

ยังไม่มีใบขับขี่ มาอบรมที่ มก.กพส.
หลักสูตร "ขับขี่ปลอดภัย"
สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอมีใบอนุญาตขับขี่ (ขอมีใบอนุญาตใหม่)
- รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
- รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
- หรือต้องการทำทั้ง 2 ประเภท

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/dlt/
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2562

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารกองกิจการนิสิต มก.กพส.
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น