การถ่ายทอดการประชุมทางไกล VDO - conference "การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการวิชาการและด้านการวิจัย"