โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ “Workshop on English for Presentation” สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

MKONK11FCXAL

ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ "Workshop on English for Presentation" ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหำคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สมัครได้ที่:  https://forms.gle/3Ei23YhhWBQGoC9m8  

กำหนดการฝึกอบรม Workshop on English for Presentation