ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง: Perspective on small grain breeding: Farmers and Industries linkage

david 02

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/ei7xbVjBVDLX7Tts5