ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง: ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

david 01

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/wkSxL47Nuuy4Svt28