ขอเชิญอาจารย์และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

46479978741