ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

1564135412

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cab.kps.ku.ac.th