สถานที่ สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 วันที่ 18 มกราคาม 2563

banner PRwebs s
 
สถานที่สอบสัมภาษณ์   https://sites.google.com/ku.th/tcasmapkps/home
ประกาศผล ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ http://esd.kps.ku.ac.th/quota/