โครงการปิดโลกกิจกรรม

IMG 8872

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.30-18.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโลกกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละองค์กรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกิจกรรมนิสิตด้วยกัน และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อนิสิตส่วนรวม และต่อมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการจัดแสดงสรุปผลงานกิจกรรมต่างๆของนิสิตในรอบปีที่ผ่านมา ณ ลานสาวโห่ หน้าร้านสหกรณ์ สาขาหอพักนิสิต

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์