โครงการส่งเสริมภาวะการมีงานทำ (ถนนอาชีพครั้งที่ 13) Job fair Ku.Kps 2562

ปชส.โครงการสงเสรมภาวะการมงานทำ ถนนอาชพครงท 13