โครงการ KU Night Market ตลาดนัดนิสิต

DSC 6754

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 17.00 - 23.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ KU Night Market ตลาดนัดนิสิต ซึ่งองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสน เป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีได้จัดแสดงผลงาน จำหน่ายสินค้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเองหรือรับสินค้ามาจำหน่ายในราคาไม่แพงจนเกินไป และยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในหมู่นิสิตที่จำหน่ายสินค้าและเป็นลูกค้าซื้อสินค้าที่หลากหลาย ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์    ภาพโดย: นายถาวร คล้ายวงศ์