เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 2 KU Student Ambassador

 

KUSAm 2019

รับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ เช่น การนำเที่ยวมหาวิทยาลัย การสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในระดับนานาชาติและอื่นๆ โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาเขตบางเขน

โดยมีคุณสมบัติดังนี้ นิสิตต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีบุคลิกภาพดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้และสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดทั้งสัปดาห์

นิสิตที่สนใจ สามารถลงชื่อได้ตาม Link ด้านล่าง หรือ Scan QR Code ได้ตามภาพ

https://goo.gl/forms/BiOrc5FB3pJ6Qxk33

สามารถศึกษาข้อมูลของโครงการได้ที่

http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=13504

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่

ใบสมัคร KU Student Ambassador (ไทย)

***นิสิตสามารถนำเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานเข้ามายื่นได้ที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ภายในเวลาทำการ***

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์