การจองหอพักนิสิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัสนิสิต 61) ปีการศึกษา 2561

จองผ่านระบบออนไลน์ ทาง  http://158.108.196.58/dorm-booking/