ผลงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คว้า 5 รางวัล ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

29683289 2151258584889597 7951523278971673042 n 2

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 21 มหาวิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเกษตร เครื่องกล อาหาร และสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการนี้ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในภาคบรรยาย และภาคนิทัศน์ และมีการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในหัวข้อ "การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร" ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้ส่งผลงานเข้าประกวด 4 ผลงาน คือ การนำเสนอภาคบรรยาย 1 เรื่อง การนำเสนอภาคนิทัศน์ จำนวน 2 เรื่อง และการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 ผลงาน ได้มีการตัดสินผลการประกวดผลงาน ได้รับรางวัล 5 รางวัลดังนี้

  1. การนำเสนอภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์วัดความกรอบมะละกอแบบอัตโนมัติ ได้รับ 2 รางวัล: รางวัลดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย: รางวัลระดับเหรีบญเงิน (ภาคบรรยาย) จากการนำเสนอบทความวิชาการ โดย นายจิรพงษ์ กสิกัลปพฤกษ์ นางสาวแพรพลอย จันอินทร์ รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล อาจารย์ที่ปรึษา
  2. การนำเสนอภาคนิทัศน์ เรื่อง การพัฒนาบัตรตรวจความชื้นสำหรับเมล็ดธัญพืช ได้รับ 1 รางวัล: รางวัลระดับเหรีบญเงิน (ภาคนิทัศน์) จากการนำเสนอบทความวิชาการ โดย นางสาวเทพศิริ วงศ์วิวัฒน์ นางสาวกีรติ มีสามานะ ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
  3. การนำเสนอภาคนิทัศน์ เรื่อง การออกแบบระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์การเกษตรควบคุมระยะไกลสำหรับงานพืชสวน ได้รับ 1 รางวัล: รางวัลระดับเหรีบญทองแดง (ภาคนิทัศน์) จากการนำเสนอบทความวิชาการ โดย นายตรีวสุ เทพโพธา นายวรธน พรหมธนกฤต อ.ศุภชัย กุลมุติวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
  4. การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร ได้รับ 1 รางวัล: รางวัลชมเชย ด้านการออกแบบ การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร โดย นายธนากร ศรีแสงทรัพย์ โดย นายธวัชชัย อึ้งพลาชัย นายภาณุวัฒน์ เลิศวลีรัตน์ นายรักษ์ สดับธรรมารักษ์ นายสิทธิชัย ศรัทธารุ่งเรือง อ.ศุภชัย กุลมุติวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา