โครงการสัมมนาการท่องเที่ยว หัวข้อ "เที่ยวไป ชิลไป เปิดประสบการณ์ใหม่กับวีเจจ๋า"

DSC00747

นิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รายวิชาสัมมนา หมู่เรียน 859 โครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมทางภาษา มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการสัมมนาการท่องเที่ยว หัวข้อ "เที่ยวไป ชิลไป เปิดประสบการณ์ใหม่กับวีเจจ๋า" โดยมี อาจารย์ ดร. อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดในโครงการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก คุณณัฐฐาวีรนุช ทองมี หรือ วีเจจ๋า เป็นวิทยากรบรรยายเปิดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวยังไงให้เกิดประโยชน์ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนากับวิทยากร และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและเปิดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์