โครงการ International Day

IMG 6343

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2563 เวลา 09. 30 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ International Day ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก Miss Tzu-Ying Yeh เลขานุการฝ่ายการเกษตร และนางสาวนพรัตน์ อัศวเมตต์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการศึกษา จากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และนางสาวจารุวรรณ จรานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการเรียน การเข้าศึกษาต่อไต้หวัน ทุนต่างๆ ทั้งทุนรัฐบาลและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ช่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ณ สัมมนาวิชาการ (ห้องเธียเตอร์) ต่อมาเวลา 13. 30 น. เป็นการบรรยายแนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับและดูแลนิสิตต่างชาติ (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์) ได้รับเกียรติจาก นางสาวเฟื่องลัดดา เทพสถิตศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ งานวิเทศประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมวิชาการ 2 และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการแลกเปลี่ยนในประเทศเพื่อนบ้านกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติโดยนิสิตชมรม International Student Club (ISC) ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์