การขยายเวลาให้บริการรับพัสดุและไปรษณีย์ งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต

n0166410

ให้บริการรับพัสดุและไปรษณีย์ ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวัน ( เวลา 12.00 - 13.00 น.)