โครงการ KU Night Market ตลาดนัดนิสิต

DSC 2852

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ KU Night Market ตลาดนัดนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีได้จัดแสดงผลงานจำปน่ายสินค้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง หรือรับสินค้ามาจำหน่ายในราคาไม่แพงจนเกินไป และยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในหมู่นิสิตระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์       ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์