ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าอยู่หอพักนิสิต ช่วงปิดภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2562 และช่วงเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (ตึก 1-24)