กำหนดการจองหอพักนิสิต ตึก 1-24 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์

d 62

กำหนดการจองหอพักนิสิต ตึก 1-24 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ http://itservice.kps.ku.ac.th/dorm-booking/

 1. สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อพักหอพักนิสิตในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และมีความประสงค์พักอาศัยในห้องพักเดิม
  เปิดระบบสมัคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
  ปิดระบบสมัคร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น.
 2. สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อพักหอพักนิสิตในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และมีความประสงค์เปลี่ยนห้องพักอาศัย และสำหรับนิสิตที่ไม่มีรายชื่อพักในหอพักนิสิต
  เปิดระบบสมัคร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
  ปิดระบบสมัคร ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น.
 3. ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น (ค่าบริการ 10 บาท) หรือ ชำระผ่านทาง Application SCB easy (ไม่เสียค่าบริการ) ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2562 กรณีชำระเงินล่าช้าต้องเสียค่าปรับวันละ 50 บาท 
 4. นำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมสมุดประจำตัวหอพักนิสิต (สมุดชมพู) ให้แม่บ้านประจำตึกเพื่อขอรับกุญแจห้องพัก ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
 5. การผ่อนผันชำระค่าหอพักนิสิต ให้ดำเนินการยื่นใบขอผ่อนผัน ณ หน่วยหอพัก งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำหนดต้องเสียค่าปรับวันละ 50 บาท 
 6. หากมีความประสงค์ขอสลิสิทธิ์เข้าพักอาศัย ต้องยื่นขอสละสิทธิ์เข้าพัก ณ หน่วยหอพัก งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ 50 บาท
 7. นิสิตที่ถูกถอนชื่อหรือตัดสิทธิ์การเข้าพัก ไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าพักให้นิสิตคนอื่นได้ และสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าหอพักล่วงหน้าที่ได้ชำระไว้แล้ว
 8. กรณีนิสิตมีความประสงค์เข้าพักในหอพักนิสิต แต่สมัครผ่านระบบออนไลน์ไม่ทันกำหนด ให้ติดต่อหน่วยหอพัก ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562

ประกาศ มก. กพส. การรับสมัครเข้าพักหอพัก ตึก 1-24 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562