ประกาศผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2563

346773a

 
นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2542 หรือปีก่อนหน้าที่ยังไม่เคยขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองในปีก่อนหน้า และยังไม่สำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 
ส่งหลักฐานการขอผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน) จำนวน 2 ฉบับ    **กรณีนิสิตย้ายทะเบียนบ้านเข้าหอพักนิสิต สามารถขอคัดลอกสำเนาทะเบียนบ้านได้ที่หน่วยหอพักนิสิต
4. หนังสือรับรองความเป็นนิสิต ฉบับจริง 1 ฉบับพร้อมสำเนา 1 ฉบับ    **ขอรับหนังสือรับรองความเป็นนิสิตได้ที่กองบริหารวิชาการและนิสิต ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
5. สำเนาหนังสือลงบัญชีทหการกองเกิน (สด.9) จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ

ส่งหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 ณ งานกิจการนิสิต (จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)

**หากนิสิตไม่ดำเนินการส่งหลักฐานขอผ่อนผันฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ถือเป็นความผิดของนิสิตทุกกรณี**
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต หรือ
 QR Code page 5