นิสิต มก.กพส. ทุกคณะทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์ จะขอย้าย/เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรักษาพยาบาล

063431