นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีการดำนา) ปีการศึกษา 2562

สบสานตำนานเกษตร2562 ๑๙๐๘๐๕ 0014

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีการดำนา) ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ โดย นายณัฐวุฒิ คงตะโก นายกสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวรายงาน เริ่มด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงประจำคณะ ประธานมอบต้นกล้าข้าวแก่ตัวแทนนิสิต ร่วมกันดำนาปลูกข้าวโดยมีการสาธิตจากนิสิตชั้นปีที่ 2 และการเข้าฐานความรู้ ณ ฟาร์มคณะเกษตร กำแพงแสน

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์