รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

IMG 9400

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย คุณพรเทพ สีบุญเรือง ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่ง เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ศูนย์พืชผักเขตร้อน ด้านธนาคารเมล็ดพันธุ์ และ สวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท้องถิ่น หน่วยอารักขาพันธุกรรมพืช Central Laboratory)

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์