โครงการสร้างผู้นำนิสิต (ผู้บริหารพบผู้นำนิสิต)

IMG 9305

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำวิทยาเขตกำแพงแสน และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมกันจัดโครงการสร้างผู้นำนิสิต (ผู้บริหารพบผู้นำนิสิต) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์