มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิรูปการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้เด็กจัดการความรู้เอง

197752

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

          โดยมี รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าววัตถุประสงค์ในการดำเนินการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของประเทศจากนั้น รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้นำเสนอความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศและแนะนำบุคลากร

          ต่อมาเป็นการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการกับ รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คุณไพศาล โรจน์สราญรมย์ รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ และรศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นพยาน

วัตถุประสงค์และกรอบแนวทางความร่วมมือ

1.สถาบันตกลงเป็นคู่ความร่วมมือ (copartner) ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พลศึกษา สุขศึกษา เกษตรกรรมศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการการศึกษาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยสถาบันมีหน้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

2.ร่วมจัดอบรมระยะสั้นและจัดกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป

3.ร่วมทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

4.ร่วมพัฒนาตำราหนังสือแบบเรียนที่มีมาตรฐานสำหรับผู้เรียนในทุกระดับ

5.ร่วมพัฒนาการศึกษาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ของชาติ

ติดตามรายละเอียดได้ที่: https://www.dailynews.co.th/education www.matichon.co.th/education/news_1487672 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์