ผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน นำทีมคณะบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน สัมมนาเรื่อง "ทบทวนผลการดำเนินงานสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อขับเคลื่อน EDPEX"

S 36732949

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน นำทีมคณะบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน สัมมนาเรื่อง "ทบทวนผลการดำเนินงานสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อขับเคลื่อน EDPEX" ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 โดยได้เดินทางถึงไอธารา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.00 น. และได้เริ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดวิธีการปรับปรุงตามข้อเสนอเเนะ หมวด 1 3 6 7 ซึ่งในช่วงบ่ายเป็นการทบทวนการดำเนินงานตัววัดของสำนักงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนให้ก้าวสู่ระดับสากล

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์