• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

5771658

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จากเงินงบประมาณโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งได้ส่งมอบรถบรรทุกดีเซล แบบตอนเดียว และส่วนจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ใช้งานประจำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยมีการใช้งานออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการต่างๆ ทั่วไปประเทศไทย อาทิ โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 โครงการบริการตรวจรักษาป้องกันโรค และควบคุมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด โครงการให้ความรู้ รักษา และควบคุมประชากรสุนัข/แมว ในวัดและชุมชน โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการให้ความรู้ การให้วัคซีนควบคุมพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน เป็นต้น 

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์