ผลการแข่งขันการประกวดริ้วขบวนฯ ของแต่ละส่วนงาน การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย การประกวดนางสงกรานต์ งานสงกรานต์ ประจำปี 2562

10 Ap 09 134

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ ปี 2562 โดยจัดให้มีการประกวดริ้วขบวนและรถบุปผชาติ ของแต่ละส่วนงาน  การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย  การประกวดนางสงกรานต์ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

การประกวดริ้วขบวนงานสงกรานต์ ประจำปี 2562

รางวัลชนะเลิศ : ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 :  ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลชมเชย :  ได้แก่ สำนักหอสมุดกำแพงแสน และคณะประมง

ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2562

รางวัลชนะเลิศ : หมายเลข 3 นางอุทัยวรรณ แสงเสถียร คณะศึกษาศาสตร์ฯ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 : หมายเลข5 นางสาวพนัชกร แช่มช้อย สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 : หมายเลข7 ผศ.สพ.ญดร.สุนทรี เพ็ชรดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลชมเชย1 : หมายเลข 2 ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย 2 : หมายเลข 8 นางสาวน้ำฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลการประกวดก่อเจดีย์ทราย งานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์