มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

10April19 017

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ ปี 2562 นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรและนิสิต ได้มีส่วนร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส  กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกวดนริ้วขบวนและรถบุปผชาติ ของแต่ละส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์สำนักหอสมุด กำแพงแสน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และองค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน  สรงน้ำพระพุทธรูป พระพิรุณ รูปหล่อหม่อมหลวงชูชาติ กำภู รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย  การประกวดนางสงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณสระพระพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/folderview?id=16CwD2R7gwzTsH_kzN8jopS0lgcxYr3OC / https://drive.google.com/folderview?id=1N3eOzN1zommWFN_jJK79Fhf3d5K0FLte