มาตรการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ด้วยในระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ติดต่อกัน จำนวน 5 วัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนักเรียน นิสิต บุคลากร รวมถึงทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโดยรวม ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ต่อไปนี้

 • กำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า – ออกมหาวิทยาลัยฯ และขออภัยในความไม่สะดวก ดังนี้
  1. บริเวณประตูมาลัยแมน (ประตู 401) ตรวจสอบยานพาหนะที่เข้า-ออก อย่างเคร่งครัด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดเข้า – ออกประตูเดียว
  2. บริเวณประตูแยกพระแท่น (ประตู 402) ตรวจสอบยานพาหนะที่เข้า-ออกอย่างเคร่งครัด และปิดตั้งแต่เวลา 23.00 – 05.00 น.
  3. บริเวณประตูชลประทาน (ประตู 403) ตรวจสอบยานพาหนะที่เข้า-ออกอย่างเคร่งครัด และปิดตั้งแต่เวลา 00.00 – 05.00 น.
 • บริเวณประตูจันทรุเบกษา (ประตู 404) ตรวจสอบยานพาหนะที่เข้า-ออกอย่างเคร่งครัด และปิดตั้งแต่เวลา 20.00 – 05.00 น. มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือ คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
  1. ขอทราบรายชื่อผู้ประสานงานกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน โดยแจ้งกลับมายังกลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 034-351151 โทรศัพท์ภายใน 3175
  2. กำชับเจ้าหน้าที่หรือบริษัทรักษาความปลอดภัย ให้ตรวจสอบ และดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด
  3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกชนิด
  4. ตรวจสอบประตู-หน้าต่างภายในอาคาร และปิดล็อคให้เรียบร้อยก่อนออกจากที่ทำงาน
  5. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  6. ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • เพื่อให้มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาเขตกำแพงแสน จึงมอบหมายหน้าที่ ดังนี้
  1. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตรวจพื้นที่ทุกๆ 2 ชั่วโมง
  2. ขอความอนุเคราะห์ สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ตรวจสอบอาคาร หน่วยงาน และบ้านพัก วันละ 2 รอบ
   หมายเลขโทรศัพท์ 034-355445
  3. ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน จัดเตรียมรถดับเพลิง กรณีมีเหตุ
   หมายเลขโทรศัพท์ 034-351413
  4. กรณีเกิดเหตุผิดปกติอันก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง นักเรียน นิสิตและบุคลากร ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดหัวหน้าชุดผู้ประสานงานแจ้ง เหตุด่วน-เหตุร้าย และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
  5. ผู้อำนวยการกองบริการกลาง (นายสุทธิชัย อินนุรักษ์)
   หมายเลขโทรศัพท์ 081-0185995
  6. หัวหน้ากลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัย (นายศักดิ์ชาย ทองเนื้องาม)
   หมายเลขโทรศัพท์ 089-6691583
  7. กลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

กองบริการกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 034-351151 โทรศัพท์ภายใน 3191 ตลอด 24 ชั่วโมง