กำหนดการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
ณ สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • เวลา 06.30 น.
  • - ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ สระพระพิรุณ
 • เวลา 07.00 น.
  • - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ สระพระพิรุณ
 • เวลา 08.00 น.
  • - ตั้งริ้วขบวน ณ หน้าอาคารพลศึกษา 2 โดยประกอบด้วย พระพุทธรูปและรถบุปผชาติ และตามด้วยส่วนงานตามลำดับ ดังนี้
   1. สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพปี 2562
   2. คณะเกษตร กำแพงแสน
   3. คณะประมง
   4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   8. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   9. สำนักหอสมุด กำแพงแสน
   10. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
   11. องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน แล้วเคลื่อนขบวนไปยังสระพระพิรุณ เพื่อเริ่มเข้าสู่การประกวดริ้วขบวน
 • เวลา 09.30 น.
  • - สรงน้ำพระพุทธรูป
  • - สรงน้ำพระพิรุณ
  • - สรงน้ำรูปหล่อหม่อมหลวงชูชาติ กำภู
  • - รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหาร
 • เวลา 09.30 น.
  • - เริ่มการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย /การประกวดนางสงกรานต์
  • - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต
  • - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
 • เวลา 11.30 น.
  • - มอบรางวัลการประกวดแห่ริ้วขบวน รางวัลการก่อพระเจดีย์ทรายและรางวัลนางสงกรานต์
 • เวลา 12.00 น.
  • - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  • - ปิดงาน

หมายเหตุ : การแต่งกายชุดแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย/เสื้อลายดอก