การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. สังกัดวิทยาเขตแพงแสน

IMG 0270

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสนที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้แทนสมาชิกของหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสนเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 7 คน ผลการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิกสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน ได้แก่ อาจารย์อภิเดช ช่างชัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นายสิทธิชัย สุขเกษม       ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์