โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาสาสตร์การกีฬา ครบรอบ 14 ปี

IMG 7427

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและประกันคุณภาพ  วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนงานสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 14 ปี โดยในช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน และรับชมวีดีทัศน์ ผลงงานคณะในรอบปี 2561 ต่อมาเวลา 10.00 น. เริ่มพิธีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ และในช่วง10.45 - 12.00 น เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและนิสิตดีเด่น ลำดับพิธีต่อมารดน้ำบูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์