ประกาศผู้ที่ประสงค์จะขอที่พักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยมีระยะตั้งแต่วันที่ 18-29 มี.ค.62 (ขอขยายเวลาถึง 10 เม.ย. 62) หากไม่มีผู้มายื่นขอ ประธานคณะกรรมการจัดสรร จะพิจารณาให้กับผู้ที่ยื่นขอตามการพิจารณาจัดสรรที่พักครั้งที่ 1/2562