มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒


IMG 7042

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และเจ้าภาพสภากาแฟอำเภอกำแพงแสน ณ ตึก 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการพบปะระหว่างหัวหน้าส่วนงานในการรับทราบข่าวสาร และหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกัน โดยจะสัญจรไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดนครปฐม เป็นต้น 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์    ภาพ โดย: นายถาวร คล้ายวงษ์  ภาพมุมสูง โดย: นายวินัย จอมแก้ว