• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • โครงการประชุม เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและอื่นๆ"

โครงการประชุม เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและอื่นๆ"

IMG 4224

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมของวิทยาเขตกำแพงแสนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตามคำสั่งการมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 25800/2561 และเพื่อเป็นการทบทวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมไปถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการประชุมครั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และ นางสมพิศ ชยันโต หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์