รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IMG 3626

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 ให้แก่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนำได้นำเยี่ยมชมหอประวัติ สำนักหอสมุด กำแพงแสน ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น2 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์   ภาพจาก: สำนักหอสมุด กำแพงแสน