โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 66

IMG 3558

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 66 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และ นายวีรเทพ สุดแดน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมบรรยายพิเศษและมอบประกาศนียบัตรร่วมด้วย โดยมีพนักงานใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 74 คน สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กฎระเบียบ พรบ. สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดี ระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยจัดอบรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 - 10 มกราคม 2562 ณ ณ ห้องหงส์เหิร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์