โครงการ "การประชุมสภาผู้แทนนิสิต-นักศึกษาอาเซียน"

IMG 3503

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "การประชุมสภาผู้แทนนิสิต-นักศึกษาอาเซียน" โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลักดัน พัฒนา และยกระดับการดำเนินงานสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งมีสภาผู้แทนนิสิต-นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนประมาณ 120 คน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม พ.ศ.2562 สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการดังกล่าวร่วมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการนำเยี่ยมชมโดยรอบมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมหอประวัติ สำนักหอสมุด กำแพงแสน ในวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์